Privacyverklaring Reijn's Boten

 

Reijn's Boten B.V., gevestigd aan Ambachtsweg 59 1271AL Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reijn’s Boten B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de website’s www.reijnsboten.nl en www.bootverhuurhuizen.nl

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij volgen de wettelijke eisen op die worden gesteld door de gegevensbeschermingswetgeving. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met of verhandeld worden aan derden.

Contactgegevens:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reijn's Boten B.V. verwerkt persoonsgegevens welke u bij het invullen van ons contactformulier op de website aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reijn's Boten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen om u te kunnen bellen of e-mailen indien u dit wenst en wij op die manier onze dienstverlening uit kunnen voeren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reijn's Boten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met of verkocht of verhandeld worden aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reijn's Boten B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reijn's Boten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@reijnsboten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Reijn's Boten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reijn's Boten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@reijnsboten.nl

 

Home Privacyverklaring