>Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reijn’s Boten

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.  De ondernemer: Reijn’s Boten, Kantoor/werkplaats: Ambachtsweg 59, 1271AL te Huizen, Tel 0355241928,  www.reijnsboten.nl, info@reijnboten.nl, KvK-nr: 32137163, BTW-nr: 1703.76.539.B.01, Bank: NL59RABO0103288279

2.  De wederpartij: Iedere (rechts)persoon, die met Reijn’s Boten een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, en/of een opdracht heeft verstrekt aan Reijn’s Boten.

3.  De opdracht: Iedere overeenkomst die de wederpartij is aangegaan met Reijn’s Boten.

4.  Digitaal: per email of website.

5.  Telefonisch: Bellen, SMS bericht, Whatsapp messenger.

6.  Overmacht: onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop geen van de partijen invloed kan uitoefenen.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Reijn’s Boten en wederpartij(en), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

ARTIKEL 3: OFFERTE/HET AANBOD

1. Reijn’s Boten brengt de offerte/het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.

2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt deze, tenzij er een termijn is afgegeven voor acceptatie.

3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

ARTIKEL 4: DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Reijn’s Boten een bevestiging naar de wederpartij.

3. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de wederpartij te worden verstrekt.

4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die Reijn’s Boten redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.

 

ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan Reijn’s Boten bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Reijn’s Boten retourneren, conform de door Reijn’s Boten verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Bij levering van diensten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de wederpartij zich richten naar de door Reijn’s Boten bij de offerte en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 6: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Reijn’s Boten dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 7: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Reijn’s Boten kan het herroepingsrecht van de wederpartij uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Reijn’s Boten dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Reijn’s Boten tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Reijn’s Boten geen invloed heeft;

f. voor producten waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken of waarvan de originele verpakking ontbreekt;

g. voor producten waarvan de aankoop bon ontbreekt.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. Reijn’s Boten is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de wederpartij of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Reijn’s Boten wordt aangetoond.

2. Indien Reijn’s Boten onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

3. Reijn’s Boten zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de wederpartij of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

4. Indien derden vergoeding van schade van Reijn's Boten claimen is de wederpartij gehouden Reijn’s Boten op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

5. Reijn’s Boten zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

6. Wederpartij is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Reijn’s Boten voor alle aanspraken dienaangaande.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Reijn’s Boten geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Reijn’s Boten gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade en interessen indien aanwezig.

2. Wederpartij machtigt Reijn’s Boten om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Reijn’s Boten dient wederpartij hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 10: PRIJZEN

1. Gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in de offerte van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 11: CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Reijn’s Boten staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Reijn’s Boten er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Reijn’s Boten, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Reijn’s Boten kan doen gelden.

3. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen aan Reijn’s Boten geleverd te worden, voorzien van aankoop bon of garantiebewijs. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

4. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Reijn’s Boten, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Reijn’s Boten/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

5. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

 

ARTIKEL 12: OVERMACHT

1. Indien voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van die overeenkomst ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Reijn’s Boten niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de overeenkomst was te voorzien, heeft Reijn’s Boten het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.

 

ARTIKEL 13: BETALINGSVOORWAARDEN

1. Bij klantbestellingen wordt nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% bedongen.

2. Tenzij anders overeengekomen dient bij balieverkoop, kleine reparaties aan boten, gelcoatreparaties  en motoronderhoud de betaling bij aflevering/afhalen aan de balie te geschieden.  De betaling geschiedt middels cash betaling of pintransactie.

3. Bij alle overige overeenkomsten wordt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum gehanteerd. Mogelijke betaalwijzen zijn cash betaling en banktransactie.

4. Geen enkele reclame, claim of geschil geeft de wederpartij het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

5. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet binnen de wettelijke betalingstermijn heeft voldaan zal Reijn’s Boten een boeterente van 2%  per maand van het totale factuurbedrag in rekening brengen.

6. Indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Reijn’s Boten te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag te betalen met een minimum van €150,-. Dit bedrag komt bovenop de in lid 4 genoemde boeterente van 2%.